Produkt

Pomagamy naszym klientom wzmocnić pozycje na rynkach charakteryzujących się duża dynamiką – tak aby w 100% mogli wykorzystać potencjał zgromadzony w organizacji, umieli skutecznie planować i przewidywać oraz byli świadomi wartości swej firmy. Wspólnie kreujemy nowe produkty / rozwiązania tak, aby przedsiębiorstwa z jednej strony stabilniej funkcjonowały w zmiennych warunkach rynkowych, z drugiej były przygotowane i akceptowały konieczne zmiany w ramach organizacji i jej otoczeniu. Uczciwość oraz poprawne relacje oparte na wzajemnym szacunku są kluczowymi wartościami przedsiębiorstwa.

Do kogo produkt jest skierowany:

 • Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o różnym profilu (produkcja, handel, usługi) działających na silnie konkurencyjnym rynku (firmy których konkurencją są przedsiębiorstwa o dużym potencjale, dobrze zorganizowanej strukturze wewnętrznej, sukcesywnie powiększające udział rynkowy).
 • Kolejna grupą są przedsiębiorstwa które sprawnie działają na rynku, jednak mają świadomość, iż niektóre procesy mogą zostać ulepszone. Istotne na tym etapie jest przeprowadzenie dogłębnego audytu całej organizacji – gdyż niejednokrotnie przyczyna złego działania danej komórki, znajduje się poza nią samą (słaba sprzedaż bo słaby marketing/logistyka).
 • Przedsiębiorstwa które planują wprowadzenie usprawnień, lub które takie usprawnienia wprowadziły w ostatnich latach. Szczególną grupą są firmy innowacyjne posiadające wyodrębnione działy badawczo-rozwojowe.
 • Młode firmy i Startup’y – gdzie 100% energii zespołu skierowana jest na produkt a brakuje zabezpieczenia kwestii organizacyjnych. W tej grupie istotne są kwestie związane z pozyskaniem finansowania, zabezpieczeniem praw własności, czy choćby stworzenie poprawnie działającego modelu biznesowego. W analogiczny sposób można pracować z dojrzałymi organizacjami wprowadzającymi innowacyjne produkty.
 • Ostatnią grupą klientów – są firmy chcące uporządkować procesy wewnętrzne, opracować kompletną strategie rozwoju – przez co podnieść swoją wartość rynkową (zwiększenie wiarygodności, wzmocnienie marki np. przy poszukiwaniu inwestora)

Proponowana przez nas usługa polega na opracowaniu lub aktualizacji strategii rozwoju firmy.

 • AUDYT WSTĘPNY – W pierwszym etapie badamy potrzeby przedsiębiorstwa. Sprawdzamy na ile firma jest przygotowana na przeprowadzenie zmian, czy dysponuje odpowiednimi zasobami, które z procesów są dla niej kluczowe(sprzedaż, marketing, produkcja, HR, R&D), w jaki sposób i czy skutecznie przedsiębiorstwo adaptowało się w ostatnich latach do zmiennych warunków rynkowych. Na tej podstawie wspólnie z klientem podejmujemy decyzje co do zasadności przeprowadzenia procesu doradczego, szacujemy jego czasochłonność koszty.
  Ten etap po stronie klienta nie jest związany z kosztami – w jego wyniku powstaje raport który prezentujemy wraz z kompleksową ofertą doradczą.
 • AUDYT WŁAŚCIWY – Po ustaleniu warunków współpracy – przeprowadzamy audyt całej organizacji, na tym etapie przeprowadzamy pogłębione wywiady z kadrą zarządzającą jak również kluczowymi pracownikami. W ramach audytu przeprowadzona jest weryfikacja istniejącego modelu biznesowego i wspólne poszukiwanie alternatywnych dróg rozwoju. Szczególną uwagę zwracamy na poprawne zdefiniowanie istniejących problemów i wypracowujemy sposoby ich rozwiązania. Na tym etapie również określamy w którym miejscu znajduje się obecnie firma oraz jakie bariery należy pokonać aby zapewnić jej stabilny rozwój.
 • CEL, MISJA, WIZJA – W kolejnym etapie pracujemy nad określeniem celu i misji przedsiębiorstwa, jak również próby ujęcia działań strategicznych w konkretnych ramach czasowych i finansowych. W wyniku przeprowadzonych działań powstaje raport zawierający misje przedsiębiorstwa oraz szczegółowy plan działania uwzględniający możliwości przedsiębiorstwa (zasoby z uwzględnieniem finansów).
 • WDROŻENIE I UTRZYMANIE – W ostatnim etapie następuje wdrożenia strategii wśród pracowników i kadry zarządzającej. Elementem obligatoryjnym są warsztaty z zarządzania zmianą, nadzór nad realizacją wdrożenia, jak również implementacja wypracowanych rozwiązań. Na tym etapie formuje się wewnątrz organizacji grupa projektowa mająca za zadanie skutecznie kontrolować wdrażanie wypracowanej strategii (nadzorujemy proces).

 

Chętnie zaprezentujemy w sposób bardziej szczegółowy naszą ofertę. Jeśli rozważacie Państwo przeprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie – prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@ok747.pl lub telefoniczny